STREET GROUP

2011 Stránka najlepšie funguje v Mozille.

Stavba stránky

Kalendár

Novinky

Partneri

>

>

O nás

Vonkajšie stanovy organizácie

STANOVY

STREET GROUP

Čl.1 Základné ustanovenia

1.       Street group je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov, ktorý v ňom vykonávajú záujmové činnosti športu a umenia.

 

2.       Street group je otvorenou, samostatnou, nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

 

3.       Poslaním street group je uspokojovať záujmy svojich členov v športe, a v umení, vytvárať podmienky na  zlepšovanie a rozvíjanie ich schopností.

 

4.       Street group je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom združenia je Mlynský roh 13, 93556 Mýtne Ludany.

 

Čl. 2 Hlavné úlohy združenia

1.       Street group vytvára organizačné, ekonomické, materiálno-technické a odborné podmienky na činnosť street group ako celku.

 

2.       Street group pri plnení úloh spolupracuje s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

3.       Organizovať akcie zamerané na skateboarding, snowboarding, le-parkour, lyže, in-line korčule, bicykle, hip-hop dance, rap, DJ, Beatbox, Graffity (výlučne na papier , alebo na legálne priestory zriadené mestom ,alebo iným administratívnym úradom). Vytvárať možnosti prezentovania pouličného umeleckého cítenia najmä mladým ľuďom , zabezpečovať priestor na stretnutia , spoločné tréningy , súťaže ,a rôzne akcie , ktoré sa budú niesť v modernom umeleckom duchu. Medzi hlavné úlohy v neposlednom rade patrí výučba jednotlivých už spomínaných umeleckých smerov svojich členov .

 

Čl. 3 Členstvo v združení

1.       Členmi street group môžu byť všetky právnické a fyzické osoby.

 

2.       Práva členov street group sú:

a)      zúčastňovať sa rokovaní orgánov združenia, na ktorých sa hodnotí a plánuje jeho činnosť,

b)      voliť a byť volený do orgánov združenia,

c)       podieľať sa na činnosti street group, zúčastňovať sa akcií usporiadaných združením v súlade so schváleným „Plánom činnosti street group“,

d)      Predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti združenia a na úpravu jeho stanov,

e)      obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko do 30 dní od podania,

f)       byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia ako aj o zásadách hospodárenia,

g)       môžu slobodne, kedykoľvek  vystúpiť z členstva , alebo pokiaľ sa pričinia v rozpore so stanovami street group tak ich činnosť môže štatutárny orgán alebo vyšší orgán pozastaviť , alebo úplne zamedziť ich činnosť v spoločnosti . Ďalšie jej športové a umelecké aktivity budú schválené štatutárnym orgánom, podľa počtu žiadateľov.

h)      majú právo požiadať o pozastavenie členstva z dôvodov: dovolenky, rodinných dôvodov,  zdravotných dôvodov a podobne.

 

3.       Povinnosti členov street group sú:

a)      dodržiavať stanovy street group, na ich základe vydané vnútorné predpisy a správať sa tak, aby neboli poškodené záujmy a dobré meno združenia,

b)      prispievať k napĺňaniu cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

c)       plniť uznesenia orgánov združenia,

d)      aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu zverené funkcie,

e)      včas platiť členské príspevky (podľa vnútorných predpisov),

f)       ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia a majetok, ktorý má združenie v prenájme,

g)      Dávať pozor na svoj telesné zdravie a úrazy, totiž združenie za ne nezodpovedá,

 

4.       Zánik členstva v street group:

a)      vystúpením, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

b)      úmrtím fyzickej alebo právnej osoby,

c)       zánikom združenia,

d)      vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

e)      vylúčením z dôvodu porušenia stanov združenia.

 

5.       O vylúčení zo združenia rozhoduje výkonný výbor streeet group, v odvolacom konaní rozhoduje členská schôdza združenia. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

 

Čl. 4 Orgány združenia

Orgány street group:

a)  najvyšší orgán:           členská schôdza,

b)  štatutárny orgán:      predseda, podpredseda,

c)  Výkonný výbor:         Predseda, podpredseda, big boss

d)  vyšší orgán:                 Boss, Big boss

e)  kontrolný orgán:       Kontrolór

 

Čl. 5 Spôsob ustanovenia orgánov združenia a ich právomoci

1.       Členská schôdza je najvyšším orgánom street group. Je spoločným zhromaždením členov združenia, ktoré zvoláva výkonný výbor street group alebo jeho predseda aspoň jedenkrát za rok.

 

2.       Členská schôdza street group rozhoduje:

a)      dvojtretinovou väčšinou prítomných členov:

1)      vzniku, zániku, názve a symbole street group,

2)      schválení stanov street group, príp. ich zmien a doplnkov.

b)       Voľby môžu prebiehať v každej oblasti zvlášť. Hlasy sa potom sčítajú a ich výsledok je:

1)      Voľba a odvolanie členov štatutárneho, kontrolného a vyššieho orgánu street group

2)      Pri voľbe Big bossa volia, len členovia v príslušnej oblasti.

c)       Prítomnosť nadpolovičnej väčšiny v určitej oblasti:

1)      voľbe a odvolaní členov výkonného orgánu Street group,

2)      voľbe a obvolaní členov revíznej komisie,

3)      vylúčením člena verejným hlasovaním,

4)      schválením vnútorných smerníc a vnútorných poriadkov street group,

5)      schválení rozpočtu a výročnej správy, ktorú pripraví výkonný výbor street group,

6)      spolupráci alebo zlúčení s iným občianskym združením, príp. dobrovoľným rozpustením: vrátane určenia zásad a spôsobu vysporiadania majetku.

7)      V prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu.                                                                                                                                              

3.       Výkonný výbor street group koordinuje a zabezpečuje činnosti združenia. Vo svojej práci sa riadi: stanovami, vnútornými a všeobecne platnými smernicami a zákonmi, pričom postupuje podľa schváleného plánu činnosti a rozpočtu združenia. V čele výkonného výboru je predseda, ktorý zvoláva výkonný výbor street group najmenej jedenkrát za šesť mesiacov.

 

4.       Výkonný výbor street group je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu združenia a plní najmä tieto úlohy:

a)      zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze street group a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

b)      zabezpečuje operatívne plnenie schváleného plánu činnosti a rozpočtu, prijíma rozhodnutia k plneniu uznesení z najvyššieho orgánu združenia,

c)       rozhoduje o použití finančných prostriedkov získaných nad rámec plánu príjmov združenia,

d)      chráni záujmy združenia vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám,

e)      zabezpečuje optimálne využívanie, prevádzku ako vlastných tak aj prenajatých zariadení a priestorov,

f)       Výkonný výbor je oprávnený konať v mene klubu formou hlasou členov výboru.

g)      V prípade keď sa nedá zvolať členská schôdza, preberá povinností a práva výkonný výbor

h)      Rozhoduje o prijatí členov

i)        Rozhoduje o vylúčenie členov a to len v prípadoch keď sa člen spoločnosti dopustí :     závažného porušenia stanov. Členstvo osoby taktiež zaniká pri nezaplatení členského príspevku.

j)        V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje členská schôdza ktorá sa má do 10 dní zvolať.

k)      V prípade rovnosti v členskej schôdze alebo neúspešnom zvolaní rozhoduje hlas predsedu.

l)        Predseda riadi činnosti výkonného výboru.

m)    Schválení výšky členských príspevkov,

n)      Právo upravovať vnútorné a vonkajšie stanovy.

 

5.       Výkonný výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu a big bossa.

 

6.       Štatutárnym orgánom street group je predseda a podpredseda a zastupujú street group.

a)      Štatutárny orgán má oprávnenie konať v mene street group

b)      V prípade neprítomnosti predsedu preberá povinnosti predsedu podpredseda

c)       Predseda má právo disponovať s finančnými prostriedkami a berie zodpovednosť za hospodárenie a využitie finančných prostriedkov na účte street group.

d)      Rozhoduje o prijatí členov a o statných dôležitých otázkach, o ktorých nerozhoduje členská schôdza.

e)      Rozhoduje o vylúčenie členov a to len v prípadoch keď sa člen spoločnosti dopustí :     závažného porušenia stanov. Členstvo osoby taktiež zaniká pri nezaplatení členského príspevku.

f)       Pri neplnení povinností vyšších orgánov právo na vyhodenie z orgánu.

 

7.       Funkčné obdobie štatutárneho orgánu street group je štvorročné. Funkčné obdobie vyššieho orgánu sú dva roky.

 

8.       Kontrolný orgán (Kontrolór) je  nezávislý orgán na čele s predsedom. Skladá sa len z jedného člena a vyberá si ho predseda, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Kontrolný orgán má právo zúčastňovať sa rokovania orgánov street group s hlasom poradným.

 

9.       Vyšší orgán sú zvolený ľudia členskou schôdzou v určitej oblasti. Vyšší orgán sa delí na Big bossa a bossa. Big boss je osoba, ktorá má povinnosti v oblasť určenej predsedom alebo podpredsedom street group. Boss je osoba, ktorá má povinnosť v oblasti určenej big boss-om. Big boss si sám vyberá Bossov a taktiež ich môže odvolať.

a)      Rozhodujú o prijatý členov.

b)      Rozhoduje o vylúčenie členov a to len v prípadoch keď sa člen spoločnosti dopustí :     závažného porušenia stanov. Členstvo osoby taktiež zaniká pri nezaplatení členského príspevku.

6.       Kontrolný orgán kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie stanov, vnútorných a všeobecne platných právnych predpisov a smernice. O výsledkoch informuje kontrolór predsedu a predseda najvyšší orgán združenia a výkonný výbor  street group.

a)      Kontrolór môže vyzvať vyšší organ a výkonný výbor o podloženie ním podložené doklady týkajúceho sa klubu.

b)      Kontrolór má pravo vyjsť pred členskú radu.

 

 

Čl. 6 Zásady hospodárenia

1.       Street  group hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Na základe zmluvných vzťahov užíva iný majetok, o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu združenia. Za hospodárenie zodpovedá výkonný výbor združenia.

 

2.       Zdrojom príjmu street group sú:

a)      členské poplatky,

b)      dary FO a PO,

c)       príjmy zo športovej a spoločenskej činnosti,

d)      príjmy od daňovníkov, ktorí využili možnosť použiť zaplatenú daň na osobitné účely

e)      úroky z vkladov

3.       Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

 

Čl. 7 Zánik združenia

4.       Združenia zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným občianskym združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

 

5.       Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený výkonným výborom združenia.

 

6.       Likvidátorom môže byť len fyzická osoba, ktorá je zároveň členom združenia.

 

7.       Likvidácia sa nevyžaduje ak majetok združenia prechádza po zlúčení na iné občianske združenie.

 

8.       Pri zániku občianskeho združenia sa majetok združenia môže použiť výlučne na všeobecne prospešné alebo charitatívne účely.

 

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

1.       Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

2.       Stanovy Street group nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou. Ich výklad vykonáva výkonný výbor Street group.

 

3.       Občianske združenie vzniká dňom registrácie na MV SR.

 

4.       Členovia prípravného výboru sú povinný zvolať členskú schôdzu do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

 

Žádné komentáře